• 5237
  • 699 مرتبه
  • 11/09/1401

🔴 مجوز ایجاد دو پایانه صادراتی همجوار با شهرک صنعتی در خراسان‌رضوی صادر شد

🔴 مجوز ایجاد دو پایانه صادراتی همجوار با شهرک صنعتی در خراسان‌رضوی صادر شد